Jaarverslag 2015

 

 

       Agrarische natuurvereniging

       Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier

De missie

De agrarische natuurvereniging wil op een maatschappelijk verantwoorde manier agrarische activiteiten uitvoeren in het Zuidelijk Westerkwartier. De economische activiteiten moeten duurzaam worden uitgevoerd in samenwerking met alle betrokkenen zoals de bewoners en gebruikers van het gebied. Het streven daarbij is het behoud van de kenmerkende karakteristieken van het ZWK op het gebied van natuur en milieu.

Aantal leden

Boer en Natuur had in 2015 zo’n 370 leden

Bestuursleden B&N ZWK in 2015

voorzitter: Alex Datema, vice-voorzitter: Paul Tameling, secretaris: Trientje Wiersema, penningmeester: Jacob van der Veen, leden: José de Boer, Peter van Dam, Wim Stemerdink.

Over het bestuur

Het bestuur streeft er naar om een keer per maand een bestuursvergadering te houden, waarin actuele zaken worden besproken en besluiten worden genomen.

Beleidszaken komen op een aantal beleidsvergaderingen aan de orde.

Bestuursleden vertegenwoordigen het bestuur bij allerlei organisaties en bestuurslagen, zoals de Gebiedscoöperatie en Collectief-West.

In 2015 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Het bestuur is statutair op volle sterkte. Naast het bestuur is ook een aantal medewerkers actief: Fokke Dijkstra (coördinator), Gert-Jan Stoeten (professionele ondersteuner) en Epko Bult (notulist).

Verder waren er ook 5 ambassadeurs actief voor B&NZWK: Vincent van Zal, Dirk van der Broek, Jan van Miltenburg, Arjen Boer en Wieb Smit.

Het bestuur en allen die er direct bij betrokken zijn, hebben in 2015 twee keer een excursietocht gemaakt in het kader van agrarisch natuurbeheer:1) voorjaar 2015: Ooijpolder (over het in standhouden van agrarisch cultuurlandschap in combinatie met natuurbeheer) en 2) in augustus 2015 : Excursie Hooilanden in Lettelbert waar het Groninger Landschap in goed overleg met beheerders een natuurgebied bij het Leekstermeer in stand proberen te houden.

 

Huisvesting

Ook in 2015 is veel gebruik gemaakt van de volledig als kantoor- en vergaderruimte ingerichte ruimte op het Leeksterhout, Lorentzpark 18. Het ‘kantoor’ wordt gehuurd van Otter, diercompleet, Leek.  Er zijn werkplekken, vergaderruimten, een keuken en toiletten. Er wordt volop gebruik gemaakt van het centraal gelegen kantoor vlak bij de A7, niet alleen door Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, maar ook door de Gebiedscoöperatie, Collectief-West en verschillende projectgroepen.

Nieuwsbrieven/GASTEN & MIEDEN:

Alle leden worden regelmatig door middel van Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen of activiteiten. De Nieuwsbrieven worden per email of post verzonden.

Drie keer per jaar wordt GASTEN & MIEDEN uitgegeven, een magazine over natuur en landschap in het Zuidelijk Westerkwartier.

Samenwerking

Eén van de actiepunten uit de missie van B&NZWK is samenwerking.

Anv’s

B&N Zuidelijk Westerkwartier, De Eendracht en Stad en Ommeland zochten steeds meer samenwerking in 2015.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCW)

In 2014 is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gestart. In de Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt een aantal organisaties samen: drie anv’s (Boer en Natuur ZWK, De Eendracht en Stad en Ommeland), AOC-Terra, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer, de Zijlen en de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn ondersteunen de GCW.

Het doel van de Gebiedscoöperatie is om groene economische en natuurbelangen op elkaar af te stemmen en met elkaar in evenwicht te brengen d.m.v. natuurbehoud en landschapsonderhoud waarbij lokale bedrijven en organisaties economisch worden betrokken. Er is een projectontwikkelbureau en een kenniswerkplaats. De GCW onderhoudt nauwe contacten met Hogeschool Larenstein, Stenden Hogeschool en met AOC-Terra.

 

Een van de eerste activiteiten van de GCW is het project Levend Landschap: onderhoud van houtwallen in het Westerkwartier.

Een Landschapsploeg van Boer en Natuur en Stad en Ommeland is opgericht; gecertificeerde leden kunnen in opdracht houtwallen schouwen en onderhouden:

St. Landwerk! Het doel is om voor en door leden landschapselementen te onderhouden.

 

De Schouwcommissie voor Landschap is het hele jaar door actief geweest, nu nog voor B&NZWK, straks voor het Collectief-West.

Collectief-West Groningen

De overheid eist dat er Collectieven van agrarische natuurverenigingen gevormd worden. Die Collectieven organiseren de voorintekening en subsidiëring m.b.t. weidevogels en landschap. In de provincie Groningen zijn drie Collectieven gevormd. B&N ZWK vormt samen met de Eendracht en Stad en Ommeland het Collectief West Groningen. Hiervoor is een nieuwe organisatie opgezet. In 2015 is er hard gewerkt aan de vormgeving van het Collectief.

 

 

Stichting Dotterbloem:

Stichting De Dotterbloem is een zelfstandige stichting die natuurgebieden beheert. Er is een nieuwe voorzitter benoemd: Harmke van der Sluis, voormalig wethouder van Grootegast. De Dotterbloem heeft zich bezig gehouden met het inzaaien van bloemenzaad ten bate van de bijenpopulatie. Bloemenzaad is ingezaaid op het industriepark Het Leeksterveld, Oostindie, bij de Boerderij Cazemier in Tolbert en bij boer Lise.

Dotterbloem beheert o.a. natuurgebieden in de Pasop en in het Leeksterveld.

Stichting Landwerk!

Ook Landwerk! is een zelfstandige stichting, die in 2014 is opgericht.

De stichting voert landschapsonderhoud uit voor en door leden van de anv’s Boer&Natuur ZWK en Stad en Ommeland. Met gecertificeerde uitvoeringsploeg zagers, wordt het landschap behouden en onderhouden. Er is een Landschapsonderhoudsploeg gevormd.

Nationaal Natuur Netwerk (i.p.v. Ecologische Hoofdstructuur)

Provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest werken samen in het project Droge Voeten, waarbij waterberging en natuurontwikkeling worden gecombineerd.

Er zijn drie werkgroepen binnen de NNN: 1. de Gebiedscommissie, die zich inzet voor de ontwikkeling van landelijke gebieden. 2. Communicatiewerkgroep, die de communicatie van bestuur communiceert naar de landelijke gebieden en 3. de Grondcommissie die adviseert bij herverdeling van gronden bijvoorbeeld bij invullen van de NNN. Alex Datema, Paul Tameling en GertJan Stoeten vertegenwoordigden Boer&Natuur in de drie werkgroepen.

 

Ledenvergaderingen:

Er zijn drie bijeenkomsten voor leden geweest. Er was een nieuwjaarbijeenkomst in de VRIJBORG te Nuis, waar de film De Nieuwe Wildernis (Oostvaardersplassen) werd vertoond.

De voorjaarsledenvergadering was op 1 april 2015. Allerlei actuele onderwerpen kwamen aan de orde, verder werd het financieel jaarverslag 2014 gepresenteerd, uitgelegd en goedgekeurd. Het jaarverslag 2014 werd onveranderd vastgesteld door de ledenvergadering. Ook werd er uitgebreid informatie gegeven over de Gebiedscoöperatie en de oprichting van Collectief-West. Daarna sprak dhr. Jan Meijering over de landsgeschiedenis in het Zuidelijk Westerkwartier.

De najaarsledenvergadering was op 17 november 2015. Ook deze keer werden actuele onderwerpen besproken en uitgelegd over de Gebiedscoöperatie en Collectief-West. De leden werd in dit kader aan de hand van een aantal vragen,  gevraagd welke taken Boer & Natuur ZWK moet voortzetten in de toekomst. Na de algemene ledenraadpleging sprak Rob Hendriks over Wonen in het Westerkwartier, de nieuwe architectuur voor de innovatieve boer.

 

OVL/Paaltjesproject:

In 2015 is het zgn. Paaltjesproject afgerond. Uiteindelijk zijn er 17 paaltjes geplaatst met reflecterende huisnummers. In overleg met LTO Noord afd. ZWK is besloten geen activiteiten meer aan te melden bij de OVL maar aan het eind van de belastingperiode 2019 aan de OVL te verzoeken, de geïnde gelden minus kosten terug te betalen aan de belastingbetaler.

Het restant van de gelden 2012-2015 kan niet worden terugbetaald vandaar dat het Paaltjesproject wordt herhaald maar nu door het gratis beschikbaar stellen van de paaltjes.

 

 

 

Weidevogels

Ook in 2015 zijn er weer weidevogels geweest en geteld door vrijwilligers. Er zijn nieuwe beheersgebieden vastgesteld door de Provincie die in 2016 manifest worden.

Er is actief gewerkt aan de nieuwe subsidieproblematiek.

Boer&Natuur heeft voor een beter weidevogelbeheer een aantal waterpompen ter beschikking gesteld om “plas-dras” te realiseren.

 

Levend Landschap

Levend Landschap is een project van de Gebiedscoöperatie samen met de anv’s. Het doel van dit project is om 100 kilometer extra houtsingels in het Westerkwartier weer onder goed beheer te brengen en een praktische beheerregeling te ontwikkelen voor het hele gebied die de kwaliteit van het coulisselandschap behoudt en verbetert. 

 

De PR-commissie

 

In samenwerking met de Gebiedscoöperatie c.s. is een idee ontwikkeld om meer aandacht te vestigen op het landschap van het Westerkwartier voor jongvolwassenen en gezinnen met kinderen. Eind 2015 is begonnen met de organisatie. Het is de bedoeling om deze Gebiedsmanifestatie die de naam JUUST heeft gekregen in het voorjaar van 2017 te houden.

 

 • Voor de inspanningen op PR-gebied en de anv’s bekender te maken bij het grote publiek, kreeg B&NZWK de Teunis Jacob Slob inspiratieprijs. De prijs bestond uit een beeldje en   € 2500. Dat geld wordt gebruikt om een “inspiratiefietspad“ te realiseren.

Andere activiteiten waren o.a.:.

 

 • In 2015 (3e jaargang) is drie keer het prachtig vormgegeven magazine GASTEN en   MIEDEN over natuur en landschap in het Zuidelijk Westerkwartier uitgegeven in een oplage van 600/700 exemplaren: winter; zomer en najaar/winter.
 • Exemplaren worden ook verspreid bij praktijken voor fysiotherapie en artsen, zwembad, etc.
 • Er is een Facebookpagina van Boer & Natuur ZWK aangemaakt.
 • Januari: Lezing over Historische Boerderijen en erven in Groningen
 • Februari: Lezing over “behoud landschap”door Jaap Dirkmaat.
 • April: Lezing Helden van de Velden, vlinders op erf en akker
 • Mei: Agridag op het evenemententerrein Leek
 • Weidevogelexcursie bij de familie Moerkerk te Zuidhorn.
 • Augustus: Agridag te Zevenhuizen: informatiestand B&NZWK.
 • Oktober: Lezing Leo Stockmann
 • November: Jaarvergadering lezing door Rob Hendriks van Daad.

 

 

maart 2016

Epko Bult / Paul Tameling /Trientje Wiersema,

 

tel.: 0594516020

www.boerennatuurzwk.nl

info@boerennatuurzwk.nl

 

 

 

Jaarverslag Boer&Natuur 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *