Verslag voorjaarsledenvergadering 2016 Boer & Natuur ZWK

Woensdag 16 maart 2016.

Plaats: Cazemierboerderij, Tolbert

Aanwezig: ongeveer 50 personen waaronder de meeste bestuursleden.

Muzikale ondersteuning van de Indigo’s

 

 1. Opening door voorzitter Alex Datema

Alex Datema opent de voorjaarsledenvergadering door allen hartelijk welkom te heten. Het is een bijzondere ledenvergadering want twee bestuursleden, Alex D. zelf en de vicevoorzitter Paul Tameling treden uit het bestuur. Verderop in de vergadering wordt er afscheid genomen. Dus dit is de laatste keer dat de voorzitter de vergadering leidt. Hij zegt dat er tijdens zijn voorzittersperiode heel veel veranderingen plaats hebben gevonden binnen de agrarische natuurverenigingen. En dat binnen die verandering keuzes gemaakt moeten worden en daarbij moet men steeds vooruit kijken i.p.v. achteruit. Hij hoopt dat hij binnen dat proces de goede beslissingen heeft genomen. Succes staat, volgens de voorzitter op twee peilers: ervaring en slechte beslissingen. Hij heeft 10 jaar lang, waarvan 8 jaar als voorzitter, deel uitgemaakt van het bestuur van Boer&natuur Zuidelijk Westerkwartier.

 

 1. Bespreking jaarverslag 2015.

Het jaarverslag 2015 ligt op de tafels en is te lezen op de site van B&NZWK www.boerennatuurzwk.nl

Er zijn geen vragen en opmerkingen, zodat het Jaarverslag 2015 hierbij is vastgesteld. 

 

 1. Mededelingen

3a. Dotterbloem

De voorzitter van Dotterbloem, mw. Harmke van der Sluis, meldt dat Dotterbloem ook actief is in Lutjegast: de Blaak. Het is een mooi gebied dat ook opengesteld is voor het publiek. Vrijwilligers onderhouden o.a. de wandelpaden. Er is een onderzoek gedaan naar ‘alles wat er groeit en bloeit”, met het doel om bepaalde vegetatisch te verbeteren. Het onderzoeksverslag is aan de Gedeputeerde van Groningen aangeboden.

Dotterbloem heeft/krijgt een eigen website. N.a.v. een vraag wordt opgemerkt dat in bepaalde gebieden veel dotterbloemen bloeien en in andere gebieden niet. Dat heeft te maken met de grondsamenstelling.

3b. Landwerk!

Op de tafels ligt informatie over de Stichting Landwerk! Voor en door leden houdt de stichting zich bezig met landschapsonderhoud zoals onderhouden van houtsingels. Het onderhoud kan aangevraagd worden via het kantoor van B&NZWK. Het is de bedoeling dat lokale bedrijven en personen (gecertificeerde boomzagers) het onderhoud plegen.

3c. Servicebureau

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête over de activiteiten voor B&NZWK in de toekomst, wordt er een servicebureau gestart. Er is eerst en proef voor 3 maanden:

1e dinsdagavonden in april, mei en juni 2016, zgn. inloopspreekuren. Informatie kan verkregen worden over allerlei onderwerpen, zoals verbouwen en bouwen, onderhoud houtsingels, etc. Elke keer zal er een korte lezing zijn. Op de website wordt alles aangekondigd.

 

 1. Ontwikkeling en toekomst van anv B&NZWK in relatie met Collectief Groningen-West. (Alex Datema)

Alex Datema vertelt over de grote wijzigingen voor B&NZWK: SNL (Subidiestelsel Natuur en Landschap) wordt ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer); Collectief-West Groningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de samenwerking met de Eendracht en Stad en Ommeland.

 • Het Collectief West-Groningen heeft de budgetverantwoordelijkheid van de 3 anv’s overgenomen. De schaalvergroting vraagt om professionaliteit; er moeten contracten afgesloten worden, beheer moet worden vastgelegd en gecontroleerd en het Collectief is verantwoordelijk voor de uitbetaling. Verantwoording is verschuldigd aan de overheid van de werkzaamheden en beslissingen m.b.t. beheer (weidevogels, houtsingels).
 • De Gebiedscoöperatie is een belangrijke partner voor B&NZWK; op allerlei gebied ontwikkelt de GC plannen in samenwerking met een groot aantal partners bijv. op het
 • gebied van sensortechnologie, energie, levend landschap.
 • TOEKOMST B&NZWK IDus er is een herbezinning nodig op doel en activiteiten van B&N. De kansen en

 

 • mogelijkheden moeten benut worden, volgens de scheidende voorzitter.
 • De basis voor een groot aantal activiteiten verdwijnt, en daarmee ook de financiering.
 • Activiteiten die blijven of “opgepakt” kunnen worden: 2. Opzetten van een serviceloket/servicebureau voor advies en ondersteuning m.b.t.3. Intermediair tussen grondgebruikers en overheid m.b.t. ganzen- en wildbeheer.5. Pleitbezorger van agrarisch beheer in het Westerkwartier: lezingen, excursies, voorlichting, vrijwilligersdagen, cursussen.

 

 • 4. Partner van overheden en organisaties die zich bezighouden met agrarisch natuurbeheer en behoud en versterking van het landschap.
 • landschapsonderhoud.
 • 1. Weidevogelbeheer buiten de aangewezen kerngebieden.
 1. Werken aan een duurzaam Westerkwartier: o.a. ecologisch composteren, ecologisch bermbeheer, duurzame landbouw. (projecten i.s.m. Gebiedscoöperatie)
 • TOEKOMST B&NZWK IIVoorlopig ziet Alex D. toekomst voor B&NZWK, hoewel de invulling van de doelstelling anders zal worden, zeker ook in combinatie met de Gebiedscoòperatie, Collectief-West Groningen en de anv’s de Eendracht en Stad en Ommeland.

 

 • Nieuw bestuur: De voorzitter stelt voor om de twee opengevallen plaatsen in het bestuur i.v.m. de verandering van activiteiten, niet op te vullen. Statutair is dat mogelijk. Dus de vijf huidige bestuursleden blijven functioneren. De voorzittersfunctie wordt overgenomen door José de Boer. De vergadering stemt in met applaus. José de B. accepteert haar nieuwe functie als voorzitter van B&NZWK. Bestuursleden: José de Boer (voorzitter), Jacob van der Veen (penningmeester), Trientje Wiersema (secretaris), Wim Stemerdink (lid) en Peter van Dam (lid).
 • De huidige voorzitter zegt dat het doel van B&NZWK dezelfde blijft maar er moeten nieuwe activiteiten opgepakt worden i.s.m. andere anv’s, Collectief-West en de Gebiedscoöperatie. Dit vraagt om een investering: partner zijn in het landelijk gebied, dialoog aangaan met boeren, burgers en buitenlui; projecten en activiteiten ontwikkelen, meedenken in project Droge Voeten/NNN-ontwikkelingen in het Westerkwartier.

 

 1. Jaarrekening 2015 en begroting 2016 (Jacob van der Veen)

De penningmeester legt uit dat de genoemde veranderingen nog geen invloed hebben gehad op de Jaarrekening van het jaar 2015. De “normale” activiteiten en posten hebben nog geen wijzigingen ondergaan m.b.t. het jaar daarvoor. In 2016 zal dat anders zijn.

Conclusie van Jacob van der V. is ‘dat we er goed voor staan’. De accountant, ALAN, heeft een samenstellingsverklaring afgegeven. De Jaarrekening 2015 wordt dan vastgesteld en de vergadering verleent de penningmeester decharge.

De begroting voor 2016 is een voorlopige begroting i.v.m. de vele nog niet bekende veranderingen op financieel gebied. Een eventueel gewijzigde begroting 2016 wordt aangeboden in de  najaarsledenvergadering van november 2016.

 

 

 

 

 

 1. Afscheid van Alex Datema en Paul Tameling

Alex D. spreekt Paul T. toe en Paul T. spreekt Alex D. toe. Het wordt in beide korte toespraken duidelijk dat er een goede samenwerking tussen de voorzitter en de vicevoorzitter is geweest. Vooral de gedrevenheid en betrokkenheid bij het agrarisch natuurbeheer en het Zuidelijk Westerkwartier worden door beiden benadrukt. Alex D. blijft landelijk actief als voorzitter van Boer en Natuur.nl en Paul T. houdt nog een aantal activiteiten aan. De heren bedanken elkaar.

Dan biedt de nieuwe voorzitter José de Boer beide heren een vruchtboom aan, een herinnering aan de vruchtbare jaren. Voor de   dames van Alex en Paul is er een bloemetje.

 

 1. Rondvraag en sluiting
  • Jan van Miltenburg vraagt aandacht voor het feit dat de bedreigde grutto tot nationale vogel is benoemd. Hij vraagt of B&NZWK ook extra aandacht aan de grutto wil besteden.
  • Verder wordt er nog opgemerkt dat er nauwelijks boeren aanwezig zijn op bijeenkomsten als deze jaarvergadering.
  • Wiebe de Boer vraagt waarom Landwerk! functioneert naast Landschapsbeheer Groningen. De voorzitter antwoordt dat bij Landwerk! mensen uit de omgeving worden betrokken, dus omgevingsgericht.Tenslotte sluit de voorzitter de vergadering en een ieder kan nog genieten van de muziek en natuurlijk een heerlijke gehaktbal. Epko H. Bult,
 • 18 maart 2016
Verslag ledenvergadering 16 maart j.l.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *