Verslag voorjaarsledenvergadering 2017 Boer & Natuur ZWK

Maandag 27 maart 2017.

Plaats: De Vrijborg te Nuis

Aanwezig: 38 personen waaronder bestuursleden, notulist en vrijwilligers.

 

 1. Opening en mededelingen door voorzitter José de Boer.

1a. Opening

De voorzitter opent de voorjaarsledenvergadering door allen hartelijk welkom te heten. Ze attendeert op de fraai door Wieke Mulder vormgegeven uitnodiging.

Het jaar 2016 stond in het teken van grote veranderingen in de organisatievorm. Zowel de samenwerking met de Gebiedscoöperatie (GC) als het Collectief Groningen-West (CGW), eisten veel aandacht en tijd.

1b. Mededelingen en overzicht activiteiten 2016.

 • In samenwerking met de GC zou een groot festival in het Westerkwartier worden georganiseerd. Er zijn wel veel contacten gelegd maar de GC kon niet voldoende fondsen werven om het festival door te laten gaan.
 • In 2016 zijn inloopspreekuren georganiseerd.
 • In Zevenhuizen is Strunen bij de Boer gehouden.
 • In 2016 is er een Nieuwsbrief uitgegeven voorafgaand aan de najaarsledenvergadering waarop Alex Datema en Freek Nieuwenhuis de leden hebben bijgepraat over het agrarisch natuurbeheer in onze omgeving en ook landelijk.(zie verslag)
 • B&NZW is betrokken bij het project Levend Landschap dat zich bezighoudt met houtsingelbeheer en -onderhoud. Het project wordt gedragen door de GC, CGW en Landschapsbeheer Groningen.
 • Alex Datema vertegenwoordigt onze vereniging in de Gebiedscommissie. Paul Tameling is actief in de werkgroep communicatie en Gert Jan Stoeten zit in de ‘projectgroep’. Vanaf vanavond organiseert genoemde commissie inloopbijeenkomsten, waar de eerste ontwerpen van het inrichtingsplan voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN, vroeger Ecologische Hoofdstructuur) en de waterbergingsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier, ingekeken kunnen worden. (Zie de site: zuidelijkwesterkwartier.nl)
 • José roept betrokkenen op om de schade die door ganzen is ontstaan te melden, zodat er inzicht gekregen kan worden in de omvang van de schade. Alleen bij aanvraag van schadevergoeding moet een bepaald bedrag worden betaald.
 • In januari jl. is de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden te Nuis in de Vrijborg waar de film Het wonder van Marken is vertoond.
 • Het kantoor. Het kantoor van B&N is nu Albert Harkemaweg 70, 9331 TA Aduard. Hier is o.a. ook het CGW gevestigd. Het meubilair en ander inventaris van ‘ons’ kantoor in Leek is verhuisd naar Aduard en is overgenomen door CGW. Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt van te voren even bellen: 0594-721013. (mailadres: info@collectiefgroningenwest.nl)
 • Activiteitenplanning 2017 van B&NZWK:
 • Strunen bij de Boer (nadere informatie volgt)
 • Er wordt een fietsrouteboekje gerealiseerd met twee fietsroutes: Coulissenlandschapsroute en Weidevogellandschapsroute. De presentatie is op donderdag 25 mei 2017, waarschijnlijk bij Camping Akkerhoeve. Er zal ook een aantal informatieborden langs de route worden geplaatst.

 

 1. Vaststellen verslag najaarsledenvergadering van donderdag 1 december 2016.

De notulen van de najaarsledenvergadering van donderdag 1 december 2016 worden  onveranderd vastgesteld met dank aan de notulist Epko H. Bult. (Zie www.boerennatuurzwk.nl)

 

 1. Stand van zaken Stichting De Dotterbloem.
 • De voorzitter van de stichting de Dotterbloem, Harmke van der Sluis, meldt dat er geen wijzigingen in de doelstellingen, beleid en bezittingen (gronden) van De Dotterbloem zijn.

Uiteraard ontwikkelt De Dotterbloem grootonderhoud van de ingerichte percelen: 1.  2,8 ha in Wilgenpad in Boerakker in gemeente Marum, 2. 10,2 ha in Bombay Hoogemieden, in de gemeente Grootegast en 3.  6,7 ha aan de Matsloot in de gemeente Leek.

 • Het bestuur van de Stichting is bezig om de ANBI-status aan te vragen. ANBI (= Algemeen Nut Betreffende Instelling). Voordeel is dat er belastingvoordeel is bij schenkingen, legaten, e.d.
 • Het bestuur van de Stichting heeft besloten om als zelfstandige Stichting verder te gaan, nu er een verandering komt in de status van B&NZWK m.b.t. CGW. De Dotterbloem zal nauwe contacten onderhouden met het CGW.
 • De voorzitter meldt nog dat in het vervolg ook particuliere terreinbeheerders via een collectief, contracten af moeten sluiten voor weidevogel- en houtsingelbeheer. Zitting in het collectief hebben o.a. dhr. Steenbergen en mevr. Van der Sluis.
 • Stichting De Dotterbloem probeert haar geformuleerde doelstellingen te halen, ook in 2017. (Info: boerennatuurzwk/dotterbloem )

 

 1. Vaststellen jaarrekening 2016 en Begroting 2017

Aan de hand van een powerpoint presentatie verduidelijkt de penningmeester Jacob van der Veen de Jaarrekening 2016 en de Begroting 2017 van B&NZWK

Enkele relevante opmerkingen m.b.t. Jaarrekening 2016 en Begroting 2017 worden hier vermeld.
1. Jaarrekening 2016

 1. Balans per 31 december 2016
 • De penningmeester meldt dat de balans er goed uitziet en dat wij, evenals voorgaande

jaren, financieel gezond zijn.

 1. Exploitatierekening 2016

2a. Baten

 • De SNL-bijdrage (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) is substantieel lager omdat de

subsidieregeling voor weidevogels en houtsingels nu via CGW verloopt.

 • Ook de beheervergoeding Landschapselementen (RVO) is sterk teruggelopen.

2b. Lasten

 • PR: in het jaar 2016 is er nog een uitgave van Gasten en Mieden geweest.
 • Aandeel kosten medewerker betreft een medefinanciering door B&NZWK van een

projectmedewerker van CGW.

 • Er is slechts een klein bedrag in 2016 uitgegeven, de rest van de

inspiratieprijsgelden wordt in 2017 aan realisering van de fietsroutes uitgegeven.

 • Het tekort in 2016 is vooral een gevolg van de lagere vergoeding landschapselementen

(RVO).

 1. Toelichting op de balans per 31 december 2016
 • 1. Materiële vaste activa zijn in 2017 overgedragen aan CGW.
 • 2. Vordering NEND is door een andere financiering niet doorgegaan.
 • 3  Vooruitbetaald bedrag projectmedewerker Collectief: wordt in 2017 verrekend.
 1. Vragen en opmerkingen

4.1. De jaarrekening 2016 is gecontroleerd door ALAN Accountants en de accountantsverklaring is aan de stukken toegevoegd.

4.2.  Jan van Miltenburg vraagt wat het NEND-project heeft opgeleverd. De conclusie is dat alle kosten konden worden gedeclareerd maar inhoudelijk heeft het project weinig opgeleverd: machinaal onderhouden van singels kan niet concurreren met traditioneel singelonderhoud, de kostprijs van het machinaal versnipperen is hoger dan de opbrengst.

 1. Begroting 2017

Enkele opmerkingen bij:

2a. Baten:

 • De SNL-bijdrage van de provincie Groningen is als pm-post opgenomen omdat deze nog

niet bekend is. Er zijn nog doorlopende contracten.

 • Het bestuur stelt voor om in het overgangsjaar 2017 geen contributie te

vragen aan de leden van anv B&NZWK.

2b. Lasten:

 • De Organisatiekosten zijn veel lager i.v.m. het overgangsjaar van B&N naar CGW.
 • De Huisvestingskosten zijn lager omdat de huisvesting verplaatst is naar Aduard.
 • Ook de Bestuurskosten lopen behoorlijk terug.
 • Weidevogelbeheer, Landschap en Landschapsonderhoudskosten: er zijn nog doorlopende

jaarcontracten voor de jaren 2017, 2018 en 2019. (zie ook bij Baten)

 

Zowel de Jaarrekening 2016 als de Begroting 2017 worden onveranderd vastgesteld door de vergadering. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor het maken van de Jaarrekening 2016 en de Begroting 2017.

 

 1. Informatie over overgang van activiteiten naar Collectief Groningen West (CGW).

Algemene opmerkingen over het CGW.

Gert Jan Stoeten, nu directeur van CGW, legt aan de hand van een powerpointpresentatie uit welke werkzaamheden m.b.t. het natuurbeheer het nieuwe Collectief verricht.

 • In de provincie Groningen zijn drie collectieven gevormd. In ons gebied is het Collectief Groningen West gevormd uit de anv’s Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, De Eendracht en Stad en Ommeland.
 • Het Collectief maakt een plan voor beheer van weidevogels en landschap in het agrarische gebied. Er zijn 440 contracten voor 5800 ha. weidevogelgebied en 250 kilometer houtsingels. De uitvoering van de beheercontracten ligt dus niet meer bij de anv’s maar bij het Collectief. Het Collectief administreert de contracten en betaalt de beheervergoedingen uit. Alle werkzaamheden zijn volgens het kwaliteitshandboek gecertificeerd en gericht op lokaal beheer en maatwerk.
 • Gert-Jan S. merkt op dat er nogal wat bureaucratische ‘hobbels’ zijn.
 • Het Collectief is vooral gericht op weidevogelbeheer en landschapsbeheer. Daarmee wordt slechts 50% van de huidige leden van de anv B&N bediend. Er zijn ook ongeveer 50% particulieren lid van de anv’s; het nieuwe Collectief is daarop (nog) niet gericht.
 • Het Collectief zou het gedachtegoed van de anv’s moeten voortzetten, dus zich niet alleen moeten richten op weidevogel- en landschapsbeheer.

De mogelijke speerpunten van CGW:

 1. Communicatie en belangenbehartiging:
 • Beheren van een website.
 • Uit laten gaan van nieuwsbrieven
 • Organiseren van cursussen en themabijeenkomsten
 • Deelnemen aan gebiedsprocessen van bijv. NNN
 • Behartigen van belangen op lokaal, gemeentelijk, provinciaal en (inter)nationaal niveau.
 1. Blauwe diensten en water (Waterschappen, KRW (=Kaderrichtlijn Water))
 • Samenwerken met Waterschappen (Noorderzijlvest)
 • KRW: stikstof en fosfaatbeheersing, waterecologie, erfafspoeling, beheren en afvoeren van organische stoffen.
 • De bodem kan hierbij een sleutelfactor vormen, zoals ook in het voorbeeldproject “Gouden Gronden” (zie uitleg einde verslag)
 • Werken aan POP3-projecten (POP=Plattelandsontwikkelingsprogramma) voor West-Groningen. (zie uitleg einde verslag).
 • Consulente Anne-Marie Peletier doet zeer goed werk in dezen.
 1. Natuurinclusieve landbouw (zie uitleg einde verslag).
 • CGW sluit zich aan bij BoerenNatuur.nl voor wat betreft natuurinclusieve landbouw.
 • Zorg voor biodiversiteit, cultuurhistorie en landschap zijn essentieel.
 • Bij natuurinclusieve landbouw valt te denken aan:
 • Kringlooplandbouw
 • Biodiversiteit die soortgericht is: zwaluwen, predatiebeheer, etc.
 • Aanleg van bufferstroken: bijen, vlinders, over hoekjes (stukjes grond die over zijn).
 • Tellen van wormen, volgen van bodemactiviteiten
 • Uitbouwen van coulisselandschap, slotenstructuren, cultuurhistorie.

Hoe gaat het verder met anv B&NZWK m.b.t. CGW ?

Gert-Jan S. schetst een beeld van hoe het verder kan gaan met het behouden van het gedachtegoed van anv B&NZWK binnen CGW.

Gert-Jan legt de hoofdlijnen van een voorstel voor, dat in de najaarsledenvergadering van 2017 door de ledenvergadering wordt aangenomen of verworpen.

Het voorstel van het bestuur ziet er als volgt uit:

 • Per 1 januari 2018 worden alle taken van B&NZWK overgedragen aan CGW.
 • Alle anv-leden kunnen lid worden CGW. Degenen die niet ‘over’ willen gaan

kunnen hun lidmaatschap beëindigen.

 • Vanaf 1 januari 2018 blijft een rompbestuur van B&NZWK functioneren, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er worden door het rompbestuur geen activiteiten ontwikkeld en de financiën worden afgewikkeld. Het rompbestuur is vereffenaar d.w.z. het bestuur handelt de lopende verplichtingen af van een stichting die opgeheven wordt.
 • Per 1 januari 2018 wordt 30% van het vermogen overgedragen aan het CGW. Dit geldbedrag is wel gelabeld aan de achterban en de doelstellingen van de anv B&NZWK. (Geldt ook voor andere betrokken ANV’s)

Het rompbestuur ziet erop toe dat de gelden besteed worden aan activiteiten die ten goede komen van de achterban.

 • De overige 70% van het vermogen wordt na 1 januari 2018 gefaseerd overgedragen aan CGW, waarbij steeds een afweging wordt gemaakt op basis van kosten en baten van een beoogd project of activiteit.

In de najaarsledenvergadering wordt over bovengenoemde zaken een definitief besluit genomen door de aanwezige leden op de algemene najaarsledenvergadering van 2017.

Vragen/opmerkingen:

 1. Jan van Miltenburg maakt zich zorgen over de overgang van anv B&NZWK naar CGW.

Hij vindt dat CGW zich eigenlijk niet te veel moet bemoeien met de anv’s. Ook de bemoeienis van RVO met anv’s en Collectieven is te sterk en de opzet van agrarisch natuurbeheer via anv’s en collectieven is te ingewikkeld geworden en men moet zich te veel aan gedragsregels houden.

 1. Dhr. Meines vraagt naar het aantal contracten dat onder beheer van CGW valt. Antwoord: 440 weidevogel- en singelcontracten. Verder spreekt Meines zijn vertrouwen in het bestuur van anv B&N uit.[

 

 1. Pauze

 

 1. Mevrouw Pytsje Bokma, boerin in Friesland: Natuurbeleving op een eiland.

De inleidster begint met een filmpje van een uitzending van Man bijt hond over het boeren op het eiland Gouden Bodem.

Pytsje Bokma woont met haar man, drie kinderen en haar schoonouders op een ‘eiland’, de Gouden Boaiem (=bodem), even ten zuiden van Sneek, tussen Heeg en Woudsend. Hun biologisch melkveebedrijf, met 80 Jerseykoeien ligt in een natuurgebied van 175 hectare, dat wordt gepacht van Staatsbosbeheer. Op het eiland staan twee boerderijen.

De familie doet aan natuurbeheer en produceert biologische melkproducten. Verder verzorgt de familie excursies, verkoopt eigen vlees, verzorgt lezingen en begeleidt schoolprojecten waarin boerderij en weidevogels centraal staan.

Enkele zaken waar Pytsje de leden over vertelt:

Natuurbeheer: Op 175 hectare grond, waarvan 140 ha. grasland, leven veel weidevogels, de stand van het aantal vogels wordt zelfs hoger i.t.t. de landelijke tendens. De bemesting gebeurt met ruige mest en het kruidenrijk grasland wordt na 15 juni gemaaid; de hoogte van de waterstand is door de familie zelf te regelen. Op het kruidenrijk grasland lopen zo’n 80 Jerseykoeien. Naast grasland is er ook rietland waarin veel vogels huizen. Het riet wordt in augustus/september gemaaid en het maaisel wordt in de potstal gebruikt. Naast koeien worden er ook nog geiten gehouden.

Op het eiland zijn veel reeën maar ook veel vossen, die bestreden moeten worden. Er worden projectjes plas-dras gerealiseerd en zelf maken ze ook taluds waarop vogels kunnen nestelen.

Melkveehouderij. Er zijn op de biologische melkveehouderij zo’n 80 Jerseykoeien, die in het voorjaar afkalven. Jerseykoeien zijn sterk, zelfvoorzienend, sober met hooi en gras en behoeven niet op kunstmestgras te leven.

De biologische romige melk wordt in een mobiele melktank opgeslagen en met een platte boot naar de ‘overkant’ gebracht.

Op de boerderij wordt ook diepgevroren vlees van Jerseykoeien verkocht, o.a. aan de horeca in de buurt.

Recreatie en educatie. Eén á twee keer per week begeleidt de familie excursies voor kinderen en andere belangstellenden. Er is veel interesse van burgers en politiek gerelateerde personen voor deze natuurexcursies: vaar- en wandelexcursie in een zeilpraam.

Verder worden er natuurwerkdagen georganiseerd, er zijn pake en beppe-excursies en open dagen: Lekker naar de boer.

Uiteraard is er een website waarop alles nog eens  te lezen en te bekijken is: info@goudenboaiem.nl

Paul Tameling dankt Pytsje voor haar enthousiasme en de interessante inleiding over haar eiland de Gouden Boaiem.

Er wordt besloten dat B&NZWK een excursie gaat organiseren naar ‘Gouden Boaiem’ eind april of begin juli 2017.

 

 1. Sluiting

Zo tegen 22.00 uur wordt de vergadering gesloten.

Allen blijven nog wat napraten onder het genot van een drankje en (natuurlijk) een gehaktbal.

 

31 maart 2017

Epko H. Bult

 

 

 

 

 

 

verslag voorjaarsledenvergadering