Verslag najaarsjaarsledenvergadering 2017 Boer & Natuur ZWK
Woensdag 6 december 2017.
Plaats: Cazemierboerderij, Tolbert

Aanwezig: 46 personen waaronder bestuursleden, notulist en vrijwilligers.

1. Opening en mededelingen door voorzitter José de Boer.
Op 20.00 uur opent de voorzitter, José de Boer, met gemengde gevoelens de laatste najaarsledenvergadering van de anv Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Wat de toekomst brengen moge…. dat is nu niet exact te zeggen. José kondigt aan dat ze de agenda gaat volgen.

2. Vaststellen verslag voorjaarsledenvergadering van maandag 27 maart 2016.
Het verslag van de voorjaarsledenvergadering van 2017 wordt onder dankzegging aan de notulist, Epko Bult, onveranderd goedgekeurd.

3. Mededelingen.
Mededelingen
• Alex Datema zat namens B&NZWK in de Gebieds- en Grondcommissie. (zie verderop). Alex blijft lid van de genoemde commissie, nu namens Collectief Groningen West.
De Gebieds- en Grondcommissie heeft ter inzage gegeven het Milieu Effect Rapport (MER) en het Provinciaal Inrichtingsplan (PIP). Het plan en het rapport liggen beide ter inzage van 11 januari 2018 – 22 februari 2018. In het gemeentehuis van Leek is hierover een hoorzitting op 6 februari 2018 van 19.00 uur – 21.00 uur, er kunnen vragen worden gesteld en zienswijzen naar voren worden gebracht.
• Paul Tameling is bestuurlijk betrokken bij het Collectief Groningen West.
• Gert-Jan Stoeten. Hij is directeur van het Collectief.
• Trientje Wiersema en Fokke Dijkstra blijven ook actief betrokken bij het Collectief.
Activiteiten in de afgelopen tijd.
• Op de voorjaarsledenvergadering van 2017 heeft Pytsje Bokma verteld over het biologisch
melkveebedrijf op het ‘eiland’, de Gouden Boaiem (=bodem), even ten zuiden van Sneek, tussen Heeg en Woudsend. Hun biologisch melkveebedrijf, met 80 Jerseykoeien ligt in een natuurgebied van 175 hectare, dat wordt gepacht van Staatsbosbeheer. Op het eiland staan twee boerderijen.
De familie doet aan natuurbeheer en produceert biologische melkproducten. Verder verzorgt de familie excursies, verkoopt eigen vlees, verzorgt lezingen en begeleidt schoolprojecten waarin boerderij en weidevogels centraal staan.
Er is in april jl. een excursie georganiseerd naar het bedrijf
• Er is een belevingsfietsroute met twee routes door het Westerkwartier gerealiseerd: Coulisselandschap en Weidevogelgebied. Alle “boekjes” zijn inmiddels uitgegeven. Er is dus veel belangstelling. Op Hemelvaartsdag 2017 is de eerste route gepresenteerd. Het ligt in de bedoeling dat de tweede route in het voorjaar van 2018 wordt gepresenteerd en dat er een tweede druk komt.
• Strunen bij de Boer was dit jaar bij Camping/boertel De Maarsdijk. Ondanks de regen geslaagd!
• Op vrijdag 9 maart 2018 is er een afsluitende avond van B&NZWK in het Barontheater, Verbindingsweg 9 te Opende. Er is een voorstelling van Mien Westerkwartier over landverhuizers die de vorige eeuw vertrokken naar bijv. Canada, de Verenigde Staten. Wat dreef de landverhuizers? Waarom kon “dat meisje” niet aarden in het nieuwe land? En toch vreemd dat de oude wortels in het Westerkwartier zo diep zitten!! Opgeven!

4. Definitief besluit door de aanwezige leden van ANV B&NZWK over het bestuursvoorstel.
Op de voorjaarsledenvergadering van 27 maart 2017 heeft het bestuur van Boer&NatuurZWK uitleg gegeven over de wijzigingen in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat is ingegaan op 1 januari 2016. Dit werk wordt uitgevoerd door het Collectief Groningen West. Door deze ontwikkelingen is het bestaansrecht voor onze ANV drastisch ingeperkt. Onderstaand voorstel is voorgelegd op de ledenvergadering van 27 maart jl. om tot een goede overdracht te komen.
Het voorstel van het bestuur:
• Per 1 januari worden de taken van de agrarische natuurvereniging (ANV) B&NZWK overgedragen aan het agrarisch Collectief Groningen West (CGW).
• Alle ANV-leden worden automatisch luid van het CGW. Leden die niet ‘over’ willen gaan kunnen hun lidmaatschap beëindigen.
• Vanaf 1 januari 2018 blijft een rompbestuur van B&NZWK functioneren, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er worden door het rompbestuur geen nieuwe activiteiten ontwikkeld en de financiën worden afgewikkeld. Het rompbestuur is vereffenaar, dat wil zeggen dat het de lopende verplichtingen afhandelt van de vereniging die wordt opgeheven.
• Per 1 januari 2018 wordt 30% van het vermogen overgedragen aan CGW. Dit bedrag is gelabeld aan de achterban en de doelstellingen van ANV B&NZWK. (Geldt ook voor andere bij het CGW betrokken ANW’s.)
• Het rompbestuur ziet erop toe dat de gelden daadwerkelijk besteed worden aan activiteiten die ten goede komen aan de achterban.
• De overige 70% van het vermogen wordt in de loop van de volgende jaren gefaseerd overgedragen aan het CGW, waarbij steeds een afweging wordt gemaakt op basis van kosten en beoogd resultaat van een project of activiteit.

Op deze laatste najaarsledenvergadering zal een definitief besluit genomen worden over het voortbestaan van B&NZWK en de statuten van het Collectief Groningen West (CGW) m.b.t. de anv-leden van de anv’s die bij het samengaan betrokken zijn.
Gert-Jan Stoeten geeft voorafgaande aan de stemming over het voorliggende besluit, enige uitleg over het CGW.
Enkele relevante punten uit het verhaal van Gert-Jan S. over de overgang van B&NZWK naar CGW.
• Het Collectief functioneert vanaf 1 januari 2016.
• De statuten zijn gebaseerd op de statuten van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). De statuten zijn van toepassing gemaakt op het Collectief Groningen West.
• In de statuten was geen ruimte voor leden die geen natuurbeheercontract hebben, ten behoeve hiervan zijn de statuten aangepast.
• Het komt er op neer dat er binnen Collectief Groningen West één bestuur is en er zijn twee categorieën leden: A-leden en B-leden.
• A-leden: Alle leden die bekend zijn als beheerder van agrarisch natuurbeheer: akkerranden, houtsingels, weidevogels en daarvoor gesubsidieerd worden.
3 % van de subsidiegelden wordt als overhead beschouwd voor CGW.
• B-leden zijn alle overige leden voor een contributie van € 25,00 per jaar. Indien de huidige leden geen lid meer willen zijn van CGW, dan dient het lidmaatschap te worden opgezegd.
• Alle leden kunnen over alles stemmen, dus er is geen verschil tussen A- en B-leden behalve als het over onderwerpen gaat aangaande agrarisch beheer en landschapsbeheer in dat geval hebben alleen A-leden stemrecht.
• Er wordt gegarandeerd dat er binnen het Collectief aandacht geschonken wordt aan wat er
in de oorspronkelijke gebieden van de anv’s moet gebeuren.
• Er wordt door Wieger de Boer uit Niebert nog een vraag gesteld over de financiën. Hij
vraagt waarom er slechts 30% van het vermogen van B&NZWK per 1 januari 2018
overgedragen wordt aan CGW. Antwoord: Uiteindelijk wordt het hele vermogen naar
CGW overgemaakt. In de komende tijd (twee jaar?) worden door het rompbestuur van
B&NZWK lopende zaken afgehandeld, ook financieel. Er moet o.a. nog geld beschikbaar
zijn voor OVL en Belevingsfietsroute. Alle andere anv’s hebben eenzelfde werkwijze.
• Het rompbestuur van B&NZWK bestaat uit José de Boer (voorzitter), Trientje Wiersema
(secretaris) en Jacob van der Veen (penningmeester).

Nog enkele relevante punten uit het verhaal van Gert-Jan S. over de werkzaamheden van het CGW.
• Afgelopen periode zijn er twee nieuwe personeelsleden aangesteld.
• Er is gewerkt aan ICT.
• Taken van de betrokken anv’s integreren in het beleid van het Collectief.
• Accountantscontroles jaarcyclus + in 2018 interne audit (= kritisch onderzoek naar bedrijfsvoering)
• Het kwaliteitsboek is geüpdatet.
• Intekening voor “landschap” loopt weer beter dan in het verleden. Gaat weer richting 300
kilometer houtsingels.
• Het collectief beheert 6000 hectare weidevogelgebied. Plas-drasgebied wordt uitgebreid.
• CGW heeft het voorzitterschap Weidevogelmanifest Groningen: actieplan realiseren voor
1 maart 2018.
• Verkenning van ambitie en rol natuurinclusieve Landbouw: vormgeving en testen;
samenwerken met Noardlike Fryske Wâlden.
• POP(=Plattelandsontwikkelingsplan)/DAW (=Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-aanvraag Weide en
Water.

Na deze uitgebreide informatie vraagt de voorzitter om stemming over de overgang op genoemde voorwaarden (zie boven) van B&NZWK naar CGW. Niemand is tegen de overgang van B&NZWK naar Collectief Groningen West binnen de gestelde voorwaarden.

5. Dankwoord vrijwilligers en bestuursleden.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en bestuursleden voor hun inzet voor Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Een ieder wordt naar voren geroepen en wordt een attentie aangeboden.
PR-commissie en ambassadeurs:
Stieneke van der Wal, Arjan en Margriet Boer, Jan van Miltenburg, Wieb Smid, Dirk v.d. Broek, Paul Tameling (ook op andere fronten actief).
Nog steeds actief op allerlei gebied: Fokke Dijkstra, Epko Bult, Wieke Mulder, Bert Hidding, Alex Datema en Gert-Jan Stoeten.
Bestuursleden: Peter van Dam en Wim Stemerdink. De aftredende bestuursleden krijgen een bloemetje en in het voorjaar een fruitboom.

6. Rondvraag
De vragen en de antwoorden van de rondvraag zijn opgenomen in punt 4 van de agenda. De vragen gingen ook hierover.

7. Pauze

8. Entertainment door 2 leden van “Mien Westerkwartier”.
Verhalenverteller Piet de Vries en liedjeszanger/gitarist Geert Terpstra treden na de pauze op. Mooie verhalen die zich afspelen in het Westerkwartier en in het Westerkwartiers worden verteld door Piet en de verhalen worden afgewisseld met soms vrolijke en soms ontroerende liedjes door Geert. Zeer geslaagd entertainment.
Allen blijven nog wat napraten onder het genot van een drankje en (natuurlijk) een gehaktbal.

9 december 2017
Epko H. Bult

Verslag najaarsleden vergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *