Stichting de Dotterbloem
Op 3 augustus 2006 hebben de twee agrarische natuurverenigingen in het Zuidelijk Westerkwartier, Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier en De Eendracht Stichting de Dotterbloem opgericht. Een stichting die zich inzet voor de verwerving en het beheer van gronden in het Zuidelijk Westerkwartier met de bedoeling natuur- en landschapswaarden te behouden, te ontwikkelen en te versterken.

De Dotterbloem
De naam Dotterbloem voor de stichting is gekozen omdat dit een veldbloem is die vroeger veel voorkwam in het ZWK. Een bloem die de ambitie van de stichting aangeeft: het behouden en ontwikkelen van mooie en hoge natuurwaarde, maar ook passend is bij het landschap en het boerenbedrijf in de streek. Dotterbloemen dragen bij aan natuur en belevingswaarde van ons gebied. De Dotterbloem wordt niet door het vee gegeten, er zit een bijtende scherpe stof in. Vroeger werd sap uit de bloemen geperst, dat werd gebruikt om er boter geel mee te kleuren.

Particulier Natuurbeheer
Al ruim 30 jaar koopt de overheid landbouwgrond binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (thans ook wel genoemd Natuur Netwerk Nederland) en vormt deze gronden om tot natuur. De gronden komen daarna in eigendom van terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap of Natuurmonumenten. Deze organisaties verpachten de gronden vaak aan boeren onder voorwaarden die de natuurwaarden bevorderen.
Sinds 2000 betrekt de overheid ook particulieren bij het beheer in het Natuur Netwerk van Nederland. De overheid heeft hiervoor een subsidieregeling in het leven geroepen waardoor particulieren natuurgrond kunnen aankopen en beheren. De Stichting Dotterbloem maakt gebruik van deze subsidieregeling en streeft er naar een volwaardige natuurterreinbeheerder in het Zuidelijk Westerkwartier te worden.

Doelen van de Stichting De Dotterbloem
Stichting de Dotterbloem wil de kansen die door de overheid op het gebied van particulier beheer worden geboden benutten. Zij doet dit vanuit de agrarische natuurverengingen. Voor en door de streek, is het motto om natuur- en cultuurwaarden te behouden, te ontwikkelen en te versterken. Waar mogelijk in samenhang met agrarisch natuurbeheer. Het doel van Stichting de Dotterbloem is om landschappelijke waarden en biodiversiteit in het Zuidelijk Westerkwartier te vergroten en te versterken. Dat gebeurt op een manier passend in de streek, waarbij natuur- en landschapsdoelen leidend zijn en agrarische activiteiten behulpzaam kunnen zijn bij het behalen van de doelen. De stichting wil meerwaarde realiseren door een coöperatieve aanpak. De samenwerking betreft boeren onderling, maar ook met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, ondernemers in de recreatieve en toeristische sfeer en andere particuliere natuurbeheerders.
De stichting heeft geen financieel winstoogmerk. Het voordeel moet er in gelegen zijn dat natuur- en landschap zodanig functioneren dat dit de streek als geheel ten goede komt.

De huidige situatie
De Dotterbloem beheert thans ca. 60 ha. Deels is dit eigendom en deels is dit grond van Staatsbosbeheer en overheden. De percelen liggen verspreid over drie gemeenten: Marum (o.a. het Wilgenpad), Grootegast (o.a. Bombay en Op de Lutje Gast) en Leek (o.a. de Pasop-Matsloot). Voor wat betreft het beheer gaat het om botanisch beheer, weidevogelbeheer en landschapsbeheer (elzensingels). Op basis van een inrichtings- en beheerplan worden er meer of minder inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd, om de percelen geschikt te maken voor natuur- en landschapsbeheer.
Naast het beheren van percelen met een natuurbestemming is de Stichting met de gemeente Leek overeengekomen een aantal niet verkochte percelen industrieterrein te beheren. Het gaat hier om ruim 10 ha grond op het Leeksterveld. Het belang van de gemeente Leek is dat er beheer en onderhoud plaatsvindt. Voor Stichting de Dotterbloem gaat het om natuur- en landschap in combinatie met landbouwkundig gebruik. Dit laatste ook om de kosten en baten van het beheer in evenwicht te houden. Jaarlijks worden er enkele randen ingezaaid met een bloemrijk-bijenmengsel. Zo komt er de mogelijkheid om in het gebied ook bijenkasten te plaatsen.