“bron provinciegroningen.nl

Droge voeten in 2050

Maatregelen tegen wateroverlast

Doordat het klimaat verandert wordt de kans op zowel wateroverlast als watertekort groter. In het project ‘Droge Voeten 2050’ hebben de provincies en de waterschappen onderzocht welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Het onderzoek is afgerond en het is nu duidelijk welke maatregelen er genomen worden.

Verhoogde normen

De provincie Groningen verhoogt de veiligheidsnormen tegen wateroverlast. Kaden moeten straks een waterstand aankunnen die gemiddeld óf eens in de 300 óf eens in de 1000 jaar optreedt. Welke norm geldt hangt af van de schade die er bij een dijkdoorbraak in het achterliggende gebied ontstaat.

Maatregelen

Om deze veiligheidsnormen te halen, worden de komende jaren in het Westerkwartier drie waterbergingsgebieden ingericht. Daarnaast gaan de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest verder met het ophogen en verstevigen van enkele honderden kilometers kade in hun waterschap. Onderzoek heeft uitgewezen dat er voorlopig geen gemaal in Lauwersoog nodig is voor de afwatering van Drenthe en Groningen. De werkzaamheden voor de waterberging starten in 2015 en zijn naar verwachting rond 2020 gereed. Dan moeten ook de boezemkaden op hoogte zijn. De maatregelen van waterschap Noorderzijlvest hebben wij op een kaartje  (PDF PDF-bestand, 77 KB)gezet.

Westpolder achter de dijk

Waterberging in het Westerkwartier

Vanuit de beken van Noord-Drenthe en het westen van Groningen stroomt het water via het Westerkwartier en Leekstermeer; daar is het laagst gelegen gebied. Vervolgens gaat het water door het Reitdiep, het Wolddiep en het Lettelberterdiep naar het noorden, ‘aangezogen’ door het gemaal De Waterwolf in Lammerburen. De watergangen naar het noorden zijn smal bij Electra. Bij extreme regenval in Noord-Drenthe en West-Groningen kunnen deze smalle watergangen de enorme aanvoer niet aan, waardoor het water zich in de laagste gedeeltes verzamelt. Om schade en andere verrassingen te voorkomen is het verstandig om in die laagste gebieden een gedeelte speciaal in te richten voor de opvang van overtollig water. Daarvoor worden de gebieden Dwarsdiep, De Dijken (Bakkerom) en Driepolders  (PDF PDF-bestand, 259 KB)ingericht. De omwonenden en de grondeigenaren zijn over het onderzoek naar mogelijke maatregelen voor waterveiligheid via een informatiebijeenkomst op 12 mei 2014 geïnformeerd.

Combinatie waterbergingsgebied en Natuurnetwerk Nederland

Op plekken waar al eerder gebieden zijn aangewezen om een deel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) aan te leggen, kan nu een combinatie gemaakt worden met waterberging. We bereiken zo twee maatschappelijke doelstellingen in één keer op één plaats. Daarmee springen we verstandig om met de schaarse ruimte. De gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier voert het plan uit. Meer informatie is te vinden op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.